/* */

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

O Z N A M

Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať

v termíne od 30.4. do 31.5.2020

za podmienok:

  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa BEZKONTAKTNE.

Žiadosť zákonný zástupca podá e-mailom na adresu materskej školy

(skolka@mc-cunovo.sk) v termíne od 31.04.2020 do 31.05.2020.

Na kontaktné e-mailové adresy dostane zákonný zástupca potvrdzujúcu správu.

Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.mscunovo.sk .

 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

  1. Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 do 6 rokov. Deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.
  2. Prednostne sa prijímajú deti
  • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
  • deti s odloženou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • deti, ktorých zákonní zástupcovia a deti majú v čase podania žiadosti o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na území mestskej časti trvalý pobyt(VZN č. 1/2019).
  1. Do materskej školy sa prijímajú deti na celodennú a poldennú starostlivosť. Počet voľných miest na celodennú starostlivosť je obmedzený. Desať najmladších detí môže byť prijatých iba na poldennú starostlivosť.

Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30.06.2020

 

V Bratislave, 31.03.2020                                          riaditeľka MŠ  Nataša Krammerová

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.