/* */

Pozvánka na 1.mimoriadne MZ

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

  1. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava–Čunovo na 17. marca 2016 o 18.00 hod.

do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Úprava rozpočtu MČ Bratislava-Čunovo – doplnenie
  4. Informácie
  5. Rôzne

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.