/* */

Vodiči pozor na zmeny v  zákone o cestnej premávke

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V dáva do pozornosti hlavne vodičom motorových vozidiel a cyklistom novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Novela zákona priniesla zmeny, ktoré by mali prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách.

Vodič má svoje práva a povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon o cestnej premávke. Ak chce jazdiť bezpečne, musí brať ohľad i na ostatných účastníkov cestnej premávky vodičov, cyklistov, motocyklistov i chodcov.

 

Aké zmeny prináša novela zákona o cestnej premávke s účinnosťou od 1. marca 2022:

 • zákaz parkovania na chodníkoch – Do 30. septembra 2023  možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.
 • pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je vodič povinný zachovať dostatočný bočný odstup najmenej 1 m pri rýchlosti do 50 km/h, v ostatných prípadoch 1,5 m,
 • vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou,
 • pred odbočovaním vľavo je vodič povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo, v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy, to neplatí pre cyklistu,
 • vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, cyklistom idúcim súbežne s cestou a chodcom prechádzajúcim cez vozovku,
 • pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.
 • vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou,
 • vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
 • vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
 • na bicykli sa jazdí vpravo predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo je neschodná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Osoby mladšie ako 10 rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú a osoby, ktoré ich vezú (osoba staršia ako 15 rokov), smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov,
 • cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba,
 • do našej premávky sa zavádza pojem bicyklová cestaprednosť na nej majú cyklisti. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy. Vozidlá sa na bicyklové cesty dostanú len v takom prípade, ak im to povolí dopravná značka a budú musieť dodržať maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.

 

Aby na cestách bolo menej nehôd a kolízií musí vodič včas, s prehľadom, rozvahou, a zodpovedne reagovať na situáciu v premávke. Cyklisti by mali byť tiež opatrnejší a mali by si najskôr overiť, či vozidlo spomaľuje a tým naznačuje, že cyklistovi dáva prednosť v jazde.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.