/* */

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2015 o 17.00 hod.

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Čunovo na 12.marca 2015 o 17.00 hod. do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo.
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ Bratislava – Čunovo splatných k 10.03.2015
4. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Čunovo na rok 2015 s výhľadom na obdobie rokov 2016 -2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Bratislava – Čunovo za rok 2014
6. Návrh na delegovanie zástupcu MČ Bratislava – Čunovo do Rady školy pri MŠ Čunovo
7. Poskytnutie dotácie žiadateľovi OZ Telovýchovná jednota Čunovo
8. Poskytnutie dotácie žiadateľovi OZ Priatelia Čunova
9. Plán zasadnutí MZ Bratislava – Čunovo na rok 2015
10. Informácie
11. Rôzne
Gabriela Ferenčáková
starostka MČ Bratislava Čunovo

Autor

Komentovanie je vypnuté.