/* */

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

Dňa 26.3.2022 od 8.00-10.00 hod. na stojisku kontajnerov na ul. Na Hrádzi
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok
za nasledovných podmienok:

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti
ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto
komunálne odpady:
Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto
musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o.
odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.
Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám –
nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom
nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2,
Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní
pracovného voľna.

Autor

Komentovanie je vypnuté.