/* */

Pozvánka 7. mimoriadne zasadnutie MZ Bratislava-Čunovo

Pozvánka

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 7. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava–Čunovo na 17. októbra 2016 o 17.30 hod. do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Zloženie sľubu nového poslanca MZ Bratislava-Čunovo – náhradníka Jána Hátasa
  4. Rôzne

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.