/* */

ÚP hl.mesta SR Bratislavy r.2007 -ZaD 04- životné prostredie

„ÚP hl.mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov- Zmeny a doplnky 04“ – Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Do dokumentu je možné nahliadnuť počas stránkových hodín v podateľni MÚ Bratislava-Čunovo.

760 2016 ÚP hl.m.SR- záv.stanovisko z posúdenia vplyvov strat.dokum.na ŽP

Autor

Komentovanie je vypnuté.