/* */

Návrh VZN o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk.dochádzky v ZŠ

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Čunovo č. 3/2017 zo dňa ….. 2017 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Návrh 3-2017 VZN o zápise detí do ZŠ

Autor

Komentovanie je vypnuté.