/* */

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť v majetku obce

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť v majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa , podľa §9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov pre budúceho nájomcu Mgr. Mareka Biskupa
Zámer nájmu-M.B.

Autor

Komentovanie je vypnuté.