/* */

Category Archives: Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Mestská časť Bratislava-Čunovo oznamuje : MÁRII RAJIČ, trvale bytom Bratislava-Čunovo, že na miestny úrad jej bola dňa 09.04.2019 doručená listová zásielka - Doručenka do vlastných rúk. Zásielku si môže menovaná prevziať na miestnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.   Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní. Vyvesené dňa: 09.04.2019...
Zobraz viac