/* */

Category Archives: Úradná tabuľa

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Miestny úrad  mestskej časti Bratislava-Čunovo v súlade s §5  zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana JARKO BARTOŠ, bytom Bratislava-Čunovo, že má po dobu 18 kalendárnych  dní na miestnom úrade Bratislava-Čunovo uloženú písomnosť kde si ju môže počas stránkových dní prevziať. Vyvesené: 16.02.2024 Zvesené: 05.03.2024  ...
Zobraz viac

Výzva na vykonanie výrubu/ orezu stromov a iných porastov- verejná vyhláška

Spol. Davies s.r.o. v zastúpení ZSDiS, a.s. výzva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Čunovo na vykonanie výrubu / orezu stromov a iných porastov , ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy. Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Prílohy: grafické vyznačenie očíslovaných úsekov na ktorých sa výrub resp. orez stromov požaduje. Verejná vyhláška- Čunovo    Poverenie Davies s.r.o....
Zobraz viac