/* */

Category Archives: Nezaradené

Pozvánka 11. MZ

Pozvánka Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11.riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Čunovo na 26. septembra 2016 o 17.00 hod.do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo Program:
  1. Otvorenie
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ Bratislava–Čunovo splatných k 23.09.2016
  4. Zmena rozpočtu- Rozpočtové opatrenie č.20
  5. Návrh zmeny Štatútu
  6. Žiadosť o finančný príspevok na Gerulata Cup  2016
  7. Informácie
  8. Rôzne
pozvanka-11-mz...
Zobraz viac

Oznam – MUDr. Krempaská

Oznamujeme Vám, že MUDr. Krempaská od 11.4.2016 do 15.4. nebude ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Barteková na Strečnianskej ulici. Ordinačné hodiny: pondelok: 14 hod. - 18.00 hod. utorok - piatok: 7.30 hod. - 11.00 hod. tel.kontakt: 63 81 58 91...
Zobraz viac