Úvodná stránka | Mapa a MHD | Kontakt

ČUNOVO

Mestská časť Bratislavy
Vitajte na stránkach mestskej časti Bratislava - Čunovo

 

Územný plán

Územný plán nájdete na stránkach hlavného mesta SR po kliknutí na tento odkaz.

Štúdia zhodnotenia priestorového potenciálu MČ Bratislava - Čunovo

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh - STAV

Návrh dopravného riešenia

Návrh technickej infraštruktúry

Návrh občianskej vybavenosti

Etapizácia výstavby

 

Územný plán zóny Záhradkárskej osady MČ Bratislava-Čunovo " Dolné Kostolné polia"

Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  

Verejné  dopravné vybavenie  územia

Verejné technické vybavenie - zásobovanie el.energiou

Verejné technické vybavenie - zásobovanie vodou

Verejné technické vybavenie - odkanalizovanie územia 

Priestorová a funkčná regulácia  územia

Vymedzenia regulovaných priestorov a pozemkov

Zeleň, ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES 

 

V  termíne od 13.6.2013 do 31. 7.2013 sa uskutočňuje verejné prerokovanie  Urbanistickej  štúdie obytnej zóny  Čunovo - Zichyho Tably, lokalita B/1. Konferenčné prerokovanie urbanistickej štúdie sa uskutoční 24.6.2013 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti MÚ MČ Bratislava - Čunovo.

Svoje stanoviská a pripomienky k urbanistickej štúdii písomnou formou si uplatnite  v termíne do 31.7.2013 na adrese Ing. arch. Daniel Szabó, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava alebo na e-mailovú adresu dszabo@djsarchitecture.sk , alebo ich v písomnej podobe prineste na miestny úrad.

UŠ Zichyho Tably B1- 00 Textová časť, klikni tu

UŠ Zichyho Tably B1 - 00 Titulka - výkresová časť , klikni tu

 UŠ Zichyho Tably B1 - 01 Širšie vzťahy v rámci ÚPN BA M 5000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 02 Širšie vzťahy s okolitými UŠ M 5000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 03 Limity a  problémy v území M 5000, klikni tu

 UŠ Zichyho Tably B1 - 04 Analýza súčasného stavu M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 05 Komplexný urbanisticjý návrh M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 06 Priestorová regulácia územia M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 07 Návrh parcelácie pozemkov M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 08 Návrh dopravného riešenia M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 09 Vodovod a kanalizácia M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 10 Elektrická energia a slaboprúd M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 11 Plynofikácia M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 12 Návrh zelene M 1000, klikni tu 

 UŠ Zichyho Tably B1 - 13 Zábery poľnohospodárskej pôdy  M 1000, klikni tu

 

 

Návrh zadania  Urbanistickej  štúdie obytnej zóny  Čunovo - Zichyho Tably, lokalita B/1.

Stanoviská, pripomienky a námietky k materiálu je možné uplatniť v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 5.10.2012, v písomnej podobe na adrese miestneho úradu. čítaj viac, klikni TU

UŠ Zichyho Tably, sprievodný list k zadaniu, čítaj viac,..klikni TU

UŠ Zichyho tably, sektor B1_návrh zadania, čítaj viac,..klikni TU

 

Urbanistická štúdia zóny Mladé Čunovo - Zóna B

  Vážení občania, svoje pripomienky k urbanistickej štúdii Mladé Čunovo - Zóna B  v písomnej podobe môžete  doručiť na Miestny úrad Bratislava Čunovo do 31.8.2011.

kliknutím myšou na názov sa vám otvorí súbor vo formáte *.pdf

Textová časť

Grafická časť - obsah

01 Riešené územie v kontexte ÚPN hl. m. Bratislavy

02 Limity a problémy

03 Širšie vzťahy

04.1 Komplexný urbanistický návrh I.

04.2 Komplexný urbanistický návrh II.

05.1 Návrh verejného dopravného vybavenia I.

05.2 Návrh verejného dopravného vybavenia II.

06.1 Vodovod a kanalizácia I.

06.2 Vodovod a kanalizácia II.

07.1 Plynofikácia I.

07.2 Plynofikácia II.

08.1 Elektrická energia a slaboprúd I.

08.2 Elektrická energia a slaboprúd II.

09.1 Návrh zelene I.

09.2 Návrh zelene II.

10.1 Regulácia I.

10.1 Regulácia II.

11. Majetkoprávne vzťahy

12.1 Priemet návrhu do ÚPN hl.m. Bratislavy I.

12.2 Priemet návrhu do ÚPN hl.m. Bratislavy II.

 

Oznámenie o začatí obstarávania ÚP Bratislavského regiónu

Urbanistická štúdia Areál bývalého PD Čunovo

Vážení občania, svoje pripomienky k urbanistickej štúdii Areál bývalého PD Čunovo môžete v písomnej podobe doručiť na Miestny úrad Bratislava Čunovo do 15.01.2011.

Dňa 19.1.2011 o 17.00hod. sa v spoločenskej sále miestneho úradu koná verejné prerokovanie urbanistickej štúdie .

Titulka

Textová časť

Grafická časť

Širšie vzťahy

Analýza súčasného stavu s limitmi rozvoja územia

Variant 1 - komplexný urbanistický návrh 

V 1 - verejné dopravné vybavenie

V 1- TI - zásobovanie vodou

V 1- TI - energie a telekomunikácie 

V 1- TI - odkanalizovanie

V 1- výkres ozelenenia územia a ekologickej stability

V 1- hmotová a priestorová regulácia územia

V 1 - Priemet navrhovanej koncepcie do ÚPN hl.mesta Bratislavy

Variant 2 - komplexný urbanistický návrh

V 2 - verejné dopravné vybavenie

V 2- TI - zásobovanie vodou

V 2- TI - energie a telekomunikácie 

V 2- TI - odkanalizovanie

V 2- výkres ozelenenia územia a ekologickej stability

V 2- hmotová a priestorová regulácia územia

V 2 - Priemet navrhovanej koncepcie do ÚPN hl.mesta Bratislavy

 

Vážení občania, svoje pripomienky k urbanistickej štúdií Zichyho Tably môžete v písomnej podobe doručiť na Miestny úrad Bratislava Čunovo do 25.05.2009

Urbanistická štúdia Zichyho Tably sektor A - textová časť

UŠ Zichyho Tably grafická časť - širšie vzťahy

UŠ Zichyho Tably grafická časť - anylýza súčasného stavu

UŠ Zichyho Tably grafická časť - komplexný urbanistický návrh - variant 1a

UŠ Zichyho Tably grafická časť - komplexný urbanistický návrh - variant 2a

UŠ Zichyho Tably grafická časť - hm.-priest.regulácia územia

UŠ Zichyho Tably grafická časť - parcelačný plán

UŠ Zichyho Tably grafická časť - verejné dopravné  vybavenie

UŠ Zichyho Tably grafická časť - návrh riešenie TI  - voda kanalizácia

UŠ Zichyho Tably grafická časť - návrh riešenie TI  - elektro

UŠ Zichyho Tably grafická časť - návrh riešenie TI  - plyn

UŠ Zichyho Tably  sektor A/1, A/2 - text. časť

UŠ Zichyho Tably vyhodnotenie UŠ A1, A2

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2 - súčasný stav

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2 - komplexný

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2 -regulácia

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2 - parcelácia

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2  -doprava

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2  - voda, kanalizácia

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2  - plyn, elektro

UŠ Zichyho Tably  UŠ A1, A2  - zeleň

 

 

 

 

AKTUALITY

28.09. 2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu a poslancov mestskej časti Bratislava - Čunovo dňa 15. novembra 2014 ">

28.09. 2014
OZNÁMENIE o začatí územného konania o umiestnení stavby „Diaľnica 4 Bratislava, Jarovce-Ivanka sever“ ">

09.09. 2014
Odovzdanie verejných priestranstiev v obraze: klikni TU ">

22.07. 2014

Vážení spoluobčania :

oznamujeme Vám, že v rámci povolenej stavby : „NAPOJENIE ROZVOJOVÉHO ÚZEMIA DANUBIA PARKU NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE“ budú v období po 23.7.2014 predbežne do 31.08.2014 prebiehať výkopové práce a pokládka plynového potrubia v smere od hrádze po ulici na Hrádzi až do bodu napojenia na STL plynovod na Petržalskej ulici, ktoré si vyžiadajú dočasné zabratie časti komunikácie a obmedzenia v premávke.
Aby obmedzenia boli čo najmenšie, výkopové práce, uloženie potrubia, spätný zásyp a urovnanie terénu budú realizované po úsekoch dlhých približne 40 m. Obyvatelia ulice budú informovaní podrobnejšie zhotoviteľom stavby písomným oznámením, ktoré im bude doručené pred zahájením prác aj s uvedením kontaktu na zodpovednú osobu zhotoviteľa, na ktorú sa môžu v prípade potreby obrátiť. Tento oznam bude vyvesený aj na informačnej tabuli na Miestnom úrade. . Vstupy na pozemky budú občanom zabezpečené prekrytím výkopu oceľovou platňou. Práce budú realizované mimo vzrastlej okrasnej zelene v predpolí domov. V mene stavebníka a zhotoviteľa stavby Vám ďakujeme za porozumenie. BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

Ako sa vám páči naša mestská časť ?
je pekná25813(25%)
nič moc24731(24%)
Celkovo hlasov: 101926
Predpoveď počasia na 4 dni
In-počasie | Meteoinfo
Fotogaléria

Celá fotogaléria >>>
Partnerské linky

www.gob.sk - príležitosť zviditeľniť Váš biznis alebo činnosť
FARSKÉ SPOLOČENSTVO v obraze