Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť v majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa /* */

Autor

Komentovanie je vypnuté.