/* */

Volebný program

Našou prioritou vo volebnom období rokov 2011-2014 naďalej zostáva starostlivosť o všestranný rozvoj Čunova a jeho obyvateľov, ktorý chceme dosiahnúť:

 

-zotrvaním v nastúpenom trende zveľaďovania vlastného a zvereného majetku
-pokračovaním v čo najefektívnejšom využívaní finančných prostriedkov rozpočtu
-získavaním finančných prostriedkov z rôznych fondov
-všestrannou podporou kultúry, sociálnej starostlivosti a športu
-realizovaním aktivít, na ktoré bola v predchádzajúcom volebnom období spracovaná projektová dokumentácia

 

Našim zámerom a cieľom je doplnenie volebného programu z roku 2006-2010 o nasledovné aktivity :

 

-dobudovanie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na Dlhej a Novosadnej ulici
-obnovenie poskytovania lekárskej starostlivosti po nevyhnutnej rekonštrukcii zdravotného strediska
-príprava dokumentácie na realizáciu komplexnej rekonštrukcie materskej školy
-realizácia nadstavby požiarnej zbrojnice a vybudovanie priestorov pre mládež
-rekonštrukcia Domu smútku
-dopracovanie projektovej dokumentácie na obnovu kaštieľa a sýpky
-vybudovanie cyklotrasy Eurovello 6
-pokračovanie v rekonštrukcii verejného osvetlenia
-revitalizácia verejných priestranstiev
-majetkové vysporiadanie vstupnej komunikácie do mestskej časti a Schengenskej ulice

 

Volebný program rokov 2006-2010

Spravovanie obce, služby a styk s občanmi

– činnosť Miestneho úradu, jeho starostu, pracovníkov a poslancov bude otvorená a prístupná k riešeniu všetkých obecných a občianskych problémov, návrhov a žiadostí
– zlepšiť úradný styk s občanmi a zjednodušiť administratívu
– zabezpečiť vypracovanie nezávislého odborného auditu činnosti Miestneho úradu Bratislava – Čunovo za uplynulé volebné obdobie a s jeho výsledkami verejne oboznámiť všetkých občanov
– vypracovať dlhodobý program všestranného rozvoja Čunova v spolupráci s jeho občanmi
– pravidelne predkladať odpočet sľubov občanom a vo väčšej miere využívať ich mienku a za týmto účelom zvolávať verejné zhromaždenia občanov
– hľadať možnosti na zriadenie miestneho TV kanálu prostredníctvom jestvujúcej káblovej televízie
– Čunovo je jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá nemá vlastnú web stránku, zabezpečiť jej urýchlené vytvorenie a kvalitnú prevádzku
– usilovať sa o zriadenie bankomatu
– zabezpečiť včasnú a pravidelnú informovanosť občanov prostredníctvom existujúcich vývesných tabúľ
– skvalitniť vysielanie miestneho rozhlasu tak, aby bol zabezpečený celoplošný príjem v termíne a čase, ktorý bude prístupný väčšine občanov

Poriadok, bezpečnosť a doprava

– spolupracovať so Štátnou a Mestskou políciou pri ochrane a bezpečnosti občanov Čunova s cieľom skvalitnenia ich práce v styku s občanmi, hľadať možnosti zriadenia funkcie obecného policajta
– chceme bezpečnú obec, cieľom je vnútorná bezpečnosť, prevencia a ochrana
– dôležité miesta o objekty monitorovať kamerovým systémom s možnosťou pripojenia sa na bezpečnostný pult individuálnych objektov za poplatok
– vybudovať informačný systém a smerové označenie ulíc, harmonizovať dopravné značenie, dbať o dôsledné označenie obce
– zabezpečovať a skvalitniť priebežnú opravu a údržbu miestnych komunikácií
– vybudovať na frekventovaných miestach označenia priechodov pre chodcov
– podporovať činnosť miestneho hasičského zboru a dbať na jeho vybavenosť
– snažiť sa o predĺženie autobusovej linky č. 191 do Čunova a skrátenie časových intervalov medzi jednotlivými spojmi, najmä v čase školských prázdnin
– hľadať možnosti urýchlenia priameho napojenia na diaľnicu Bratislava – Viedeň – Budapešť, hľadať možnosti využitia dunajskej vodnej cesty

Majetok obce a jeho využívanie

– pokračovať v pomoci pri usporiadaní vlastníctva občanov, ktorým boli spôsobené krivdy zle spracovaným Registrom obnovenej evidencie pozemkov verejného majetku
– preveriť hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Čunova, oboznámiť občanov s jeho stavom a využívaním, zabezpečiť účinnú kontrolu verejného majetku
– vyriešiť majetkové problémy v zdravotníckom zariadení OKAL a použiť priestory na bližší kontakt občanov s praktickým lekárom, resp. ďalšími odbornými lekármi
– preveriť možnosti zabezpečenia majetkovo – právneho usporiadania nehnuteľnej kultúrnej pamiatky kaštieľa so sýpkou a ich okolia, vypracovať návrh jeho budúceho využitia v prospech obce a občanov
– pokúsiť sa o zverenie cintorína pod správu mestskej časti Bratislava – Čunovo
Hospodárenie a ekonomika
– zabezpečiť, aby používanie všetkých finančných zdrojov bolo transparentné, pri používaní verejných finančných zdrojov musia mať primeraný prospech všetci občania Čunova
– zabezpečiť informovanosť občanov pri zostavovaní rozpočtu Čunova a jeho záverečného účtu
– zracionalizovať vynakladanie finančných prostriedkov a použiť ich účelnejšie v jednotlivých oblastiach nášho sociálneho, kultúrneho, športového a hospodárskeho života
– usilovať sa o získanie zdrojov z európskych štrukturálnych fondov
– hľadať možnosti využitia podmienok geotermálnej energie
– aktívne sa zapojiť do plánovanej výstavby rekreačno – športových objektov pri stupni Čunovo – Vodné dielo Gabčíkovo

Územný rozvoj a stavebná činnosť

– spolupracovať pri tvorbe nového územného plánu
– regulovať rozvoj Čunova tak, aby jeho územie bolo zhodnotené primeranou zástavbou, ktorá bude rešpektovať vlastnícke práva
– predchádzať stavbám postaveným bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s jeho obsahom a prísne postihovať nezákonné a nepovolené stavby
– podporovať individuálnu stavebnú činnosť s dôrazom na občanov Čunova
– dobudovať a sfunkčniť miestnu kanalizačnú sieť
– skvalitniť a dobudovať verejné osvetlenie

Sociálna, zdravotná starostlivosť a rodina

– poskytovať výpomoc sociálne slabším občanom
– pokračovať v tradícií organizovania akcií pre dôchodcov a skvalitňovať ich
– hľadať možnosti zabezpečenia stravovania pre starších občanov s poskytnutím finančného príspevku
– zamerať zvýšenú pozornosť na starších, chorých spoluobčanov a hľadať nové formy starostlivosti
– hľadať možnosti na výstavbu obecných nájomných bytov pre mladé a sociálne slabé rodiny s trvalým pobytom v Čunove

Deti, mládež a šport

– zabezpečovať predškolskú starostlivosť, pokračovať a skvalitňovať pomoc miestnej materskej škole, zvýhodniť umiestnenie detí miestnych občanov
– vytvárať podmienky pre vzdelávaciu a záujmovú činnosť mládeže
v rámci starostlivosti o mládež poskytovať priestory pre deti a mládež, -poskytovať im priestory na spoločné stretávanie
– podporovať organizácie a mládež, ktoré reprezentujú Čunovo
v primeranom pomere podporovať činnosť všetkých telovýchovných združení a klubov
– hľadať možnosti ďalších športových činností v jestvujúcich miestnych športových zariadeniach a v prírodných podmienkach, ktoré poskytuje Čunovo a jeho okolie

Kultúra, vzdelávanie a osveta

– vypracovať dlhodobý program kultúrnych aktivít a podujatí, ktoré sa budú konať pod záštitou Miestneho úradu Bratislava – Čunovo
– podporovať rozvoj miestnej kultúry a kultúrneho dedičstva
– podporovať rozvoj kultúry príslušníkov národnostných menšín
– pestovať harmonické vzťahy s cirkvou a spolupracovať s farnosťou v Čunove
– prehodnotiť činnosť, poslanie a využívanie miestnej knižnice
– zabezpečiť reálnu dostupnosť internetu pre mladých ľudí
– zabezpečiť ochranu, revitalizáciu a využitie kultúrno-historických pamiatok

Ochrana životného prostredia

– zapájať občanov do aktivít na záchranu, ochranu a tvorbu vlastného životného prostredia o orientovať sa na prevenciu
– sledovať stav a možné zdroje znečistenia a znehodnotenia územia Čunova
– revitalizovať a skvalitňovať údržbu zelených plôch a zabezpečiť ich regulovaný rozvoj
– hľadať možnosti znižovania a odstraňovania nežiaduceho hluku v Čunove a jeho okolí
– dôsledne kontrolovať nakladanie so všetkými druhmi odpadu, zabezpečovať separáciu druhotných surovín
– zabezpečiť a rozmiestniť väčší počet odpadových košov na verejných priestranstvách

Zamestnanosť, podnikanie a turizmus

– vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie v súlade so všeobecnými záujmami a zveľaďovaním Čunova
– podporovať malé a stredné podnikanie
– venovať zvýšenú pozornosť mestskej a vidieckej turistike v rámci dunajského vodného diela, podporovať agroturistiku
– vybudovať turistické označenia a orientačné mapy vo viacerých jazykoch

Medzinárodná a regionálna spolupráca

– vytvoriť družobné styky s obcami na Slovensku a v zahraničí, obnoviť cezhraničnú spoluprácu v rámci Cezhraničného komunálneho fóra
– aktívne spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom

Styk a spolupráca s mestskou samosprávou, mestskými časťami a tretím sektorom

– aktívne spolupracovať so samosprávnymi orgánmi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri obhajobe a presadzovaní záujmov mestskej časti a občanov Čunova
– vytvárať predpoklady pre vzájomne prospešnú spoluprácu s ostatnými mestskými časťami Bratislavy s dôrazom na Petržalku, Rusovce a Jarovce
– spolupracovať s neštátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami, občianskymi a záujmovými združeniami