/* */

Oznámenie RVaPS

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“) a v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o súčinnosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov ošípaných o ich povinnosti mať zaregistrované svoje chovy aj v prípade, ak chovajú iba jeden kus ošípanej.

Každý nekomerčný chov musí spĺňať podmienky biologickej bezpečnosti, napr.:

  • ošípané nesmú prísť do styku s ošípanými z iných chovov a ani s diviakmi, § pri vstupe a výstupe z maštale musia byť zabezpečené hygienické opatrenia
  • poľovníci 48 hodín po poľovačke nesmú byť v kontakte s ošípanými,
  • slama z oblasti s výskytom AMO sa nemôže používať na podstielku, na kŕmenie sa nesmie používať ani čerstvá tráva a zrnovina z takejto oblasti,
  • budovy chovov musia byť postavené tak, aby sa do nich nedostali diviaky, ani iné zvieratá (hlodavce, mačky,…),
  • každá zmena v správaní ošípanej sa musí hlásiť na príslušnú RVPS alebo súkromnému veterinárovi.

Upozorňujeme, že v prípade výskytu AMO v chove s nedostatočnou biologickou ochranou, chovateľ stráca nárok na odškodné alebo poistné. Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane odškodnenie a taktiež mu bude uložená sankcia za neregistrovaný chov.

Povinnosť registrácie chovov (fariem) a zvierat vyplýva zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (§ 19 Identifikácia a registrácia zvierat, § 37 Povinnosti vlastníkov, držiteľov sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb-podnikatel’ov alebo právnických osôb, ktorí sú oprávnení disponovat‘ so zvieratami, násadovými vajciami, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi, krmivami alebo vybranými produktmi rastlinného pôvodu, § 40a Registrácia chovu hospodárskych zvierat.

Autor

Komentovanie je vypnuté.