/* */

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané!

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody.

Vypaľovanie trávy je protizákonné!

Vypaľovanie starých trávnych porastov bolo v dávnejšej minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých pozemkov. Predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare zapríčinia.

Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i presýchanie, napomáha sa rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravnú základňu vyšších živočíchov, a tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.

Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri „riadenom vypaľovaní“ a tiež úmyselným podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99€, právnická osoba až do 16 596 € .  V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. V záujme zlepšenia situácie je potrebné v rámci protipožiarnej prevencie zvýšiť účinnosť osvetovo-výchovnej práce nielen na školách, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj medzi najširšou verejnosťou. V teréne zas v aktuálnom období treba vo zvýšenej miere zamerať na prevenciu pozornosť lesnej stráže, poľnej stráže a stráže prírody. Dôležité je aby aj bežný občan neváhal a nahlásil takéto porušenie zákona na políciu.

Čo by ste mali urobiť, ak ste svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov?

V zmysle § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. môže byť fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložená pokuta až do výšky 331 €. V prípade ak spôsobia požiar dokonca hrozí aj trestné stíhanie.

Nie vždy sa však podarí odhaliť osobu – pôvodcu požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť. Nedovoľme tej hŕstke nenapraviteľných, aby ničili všetko okolo seba. Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158) prípadne mestskú políciu (t.č.159).

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
  • uviesť kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá,
  • uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi,
  • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,
  • poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany – napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Copyright © Enviroportal 2019

Autor

Komentovanie je vypnuté.