/* */

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie MZ

Pozvánka

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

9. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava–Čunovo na 07. apríla 2016 o 18.00 hod.

do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Zloženie sľubu nového poslanca miestneho zastupiteľstva – náhradníka  PhDr. Otakara Labaša
 4. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ Bratislava–Čunovo splatných k 06.04.2016
 5. Správa z fin. kontroly vybavovania sťažností a petícií za r. 2015
 6. Návrh Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja MČ Bratislava-Čunovo
 7. Návrh riaditeľky MŠ Čunovo na zvýšenie poplatku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Čunovo
 8. Návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR BA v čl. 91, ods. 1 písm. b)
 9. Návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hl. m. SR BA a návrh dodatku Štatútu hl. m. SR BA, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 Štatútu
 10. Návrh na schválenie Územného plánu zóny – Pamiatková zóna Rusovce
 11. Informácie
 12. Rôzne

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.