/* */

Pozvánka- výročná schôdza HKD

Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo – Hrvatsko kulturno društvo Čunovo

 Srdečne pozýva všetkých členov a priateľov na – Srdačno poziva sve člane i prijatelje na

 VÝROČNÚ SCHôDZU – GENERALNU SJEDNICU

 Nedeľa / Nedilja  4.12.2016, 16:00 hod

 Kultúrny dom Čunovo / Kulturni dom Čunovo

 program:

  1. otvorenie / otvaranje
  2. správa o činnosti / izvještaj o djelovanju
  3. voľba nových členov výboru / izbor novih članova odbora
  4. plánovaná činnosť / plani u budućnost
  5. záver / zaključak       

                                                                         RNDr.Ján Maász

                                                                       predseda hkd čunovo

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.