/* */

Uzatvorenie MŠ Cédrová ulica

Vzhľadom na veľmi vysokú chorobnosť pedagogických zamestnancov v predškolskom zariadení, mestská časť Bratislava-Čunovo v zastúpení Gabriely Ferenčákovej pristúpila k mimoriadnemu opatreniu

uzavretiu Materskej školy Cédrová ulica 651/6

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Čunovo

od pondelka 30.1.2023 (vrátane) do piatka 3.2.2023 (vrátane),

t.j. 5 za sebou idúcich kalendárnych dní.

Toto opatrenie je vydané aj na základe odporúčania RÚVZ BA, nakoľko chorobnosť pedagogických zamestnancov presiahla hranicu 80%.

Uvedené opatrenie vychádza z Metodického pokynu Ministerstva školstva č. 15/2005-R zo dňa 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, č. CD-2005-22772/34027-1:09, pričom opatrenia v ňom uvedené je možné aplikovať aj na iné akútne respiračné ochorenia, chrípku a chrípke podobných ochorenia ako aj na ochorenie COVID 19.

Pred otvorením zariadenia je potrebné zabezpečiť dôkladné vyčistenie, dezinfekciu a vyvetranie všetkých priestorov MŠ.

Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 6.2.2023.

Autor

Komentovanie je vypnuté.