/* */

ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU AJ V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI


Milé obyvateľky, milí obyvatelia Čunova, od 25.11.2022 bude mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti.

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje za rok v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60 tisíc ton kuchynského odpadu ročne.

Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu – ten tvorí 20-25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.

Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 – 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy.

 

Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti? 

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták.

Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.

Domácnostiam v rodinných domoch bude spoločnosť OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro (nemusí byť potvrdené notárom).

Distribúcia v bytových domoch prebehne v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami.  Obyvateľom bytových domov budú  balíčky  na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu distribuované v okolí ich bytových domov prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu.

Obyvatelia budú o čase a mieste distribúcie informovaní oznamom na vchodových dverách do bytového domu.

Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí, keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (prípadne poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.

Všetky potrebné informácie  sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí.

Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách.

Distribučné centrum –Miestny úrad Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22

 

Harmonogram distribúcie a všetky dôležité informácie nájdete na webových stránkach www.cunovo.eu a na stránke www.olo.sk/kbro.

Harmonogram odvozu.

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Ako bude prebiehať zber kuchynského bioodpadu? 

Zber kuchynského bioodpadu v Čunove bude prebiehať od 5.12.2022 podľa harmonogramu. Harmonogram bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na stránke www.olo.sk/kbro

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. V období od začiatku marca do konca novembra bude zber tohto druhu odpadu realizovaný 2x do týždňa a od začiatku decembra do konca februára 1x do týždňa.

Prosíme obyvateľov, aby kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.cunovo.eu a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších otázok  môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo na zakazka@olo.sk.

       

  

Stiahnuť splnomocnenie KBRO pre rodinné domy

Autor

Komentovanie je vypnuté.