/* */

Oznam – Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo:

ŽIADOSŤ   O ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD

tlacivo-brko_vznik-zapojenia-2

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:

  • kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

nevhadzujte:

  • odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislavčania, nezabudnite požiadať o zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Bratislava 11. januára 2017 – Od 1. januára 2017 je účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pre Bratislavčanov z nej vyplývajú aj novinky v nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO), ktorý vzniká pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe – iba v rodinných domoch. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad zaslaním žiadosti do 31. januára 2017. Zber biologicky rozložiteľného odpadu bude mesto vykonávať bez zmeny poplatku za komunálny odpad.

Každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (teda v rodinných domoch, nie bytových domoch), ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, musí v stanovenom termíne (do 31. januára) podať na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu na Blagoevovej 9 (P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55) vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“. Táto služba bude pre občanov, ktorých sa to týka, poskytovaná bezplatne!

Podľa novely zákona je každý držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe povinný: zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom kompostovisku, alebo využívať špeciálne pre tento účel upravenú zbernú nádobu hnedej farby s minimálnym objemom 120 litrov, pričom interval odvozu zberných nádob bude minimálne jedenkrát za 14 dní sezónne (od marca do novembra).

Pre zabezpečenie uvedenej povinnosti poskytne Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na základe žiadosti správcu rodinného domu  (t. j. vlastníka, nájomcu alebo správcu) kompostovací zásobník alebo spomínanú zbernú nádobu.

Domácnosti tak majú možnosť vybrať si kompostovací zásobník na individuálne kompostovanie alebo zbernú nádobu s pravidelným odvozom, pričom odvoz bude zabezpečovať spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu, z ktorého veľká časť doteraz končila v nádobách na zmesový komunálny odpad, čo nie je správny spôsob nakladania s týmto druhom odpadu.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka bude povolené vhadzovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu… Odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky, sa nepovoľujú.

Viac informácií o nakladaní s odpadom zo zelene v Bratislave, ako aj formulár na vyplnenie,  nájdete na webovej stránke hlavného mesta SR: http://www.bratislava.sk/biologicky-rozlozitelny-odpad-zo-zahrad-v-individualnej-bytovej-vystavbe/d-11052801/p1=69784

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.