/* */

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Obytný súbor Čunovo Konopiská 1“

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Obytný súbor Čunovo Konopiská 1 Technická infraštruktúra, MČ Bratislava-Čunovo“ – stavebné objekty SO 103 – trafostanica, SO 104 – Rozvody VN, SO 105 – Rozvody NN (pre ZSDis)

UKSP-420-TX1 2019 C-Ba

Autor

Komentovanie je vypnuté.