/* */

Pozvánka – 9.mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

  1. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava–Čunovo na 10. februára 2017 o 18.00 hod.

do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Čunovo
  4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Čunovo

 

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.