/* */

Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do  Materskej školy Hraničiarska 101/81 a do Materskej školy Cédrová ulica 6

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo  sa uskutoční

v termíne od 2. mája do 13. mája 2022

v budove Materskej školy Hraničiarska 101/81

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo (ďalej len „mestská časť“), v zmysle §59 ods.1,2 školského zákona, budú prijímať

  • deti vo veku od 3 rokov
  • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky, dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti alebo to kapacita MŠ dovolí

V zmysle § 59a školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca  alebo zástupca zariadenia pre deti  nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

V zmysle § 144a) školského zákona sa na „žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  • deti , ktoré nedovŕšia do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast(uprednostnené budú deti, ktoré budú mať trvalý pobyt na spádovej ulici),
  • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,
  • ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku.

Možnosti podania žiadostí

  1. Riadne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú a pediatrom potvrdenú žiadosť môžete podať:
  • Osobne do rúk riaditeľky alebo osoby poverenej riaditeľkou materskej školy v čase od 9,00 hod. do 16,30 hod.
  • Elektronicky email: skolka@mc-cunovo.sk

Na žiadosti je treba uviesť do ktorej materskej školy žiadosť podávame (MŠ Hraničiarska alebo MŠ Cédrová)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom najneskôr do 30.júna 2022.

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.