/* */

Oznámenie o uložení zásielky

Mestská časť Bratislava-Čunovo oznamuje : MÁRII RAJIČ, trvale bytom Bratislava-Čunovo, že na miestny úrad jej bola dňa 09.04.2019 doručená listová zásielka – Doručenka do vlastných rúk.

Zásielku si môže menovaná prevziať na miestnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní.

Vyvesené dňa: 09.04.2019

Autor

Komentovanie je vypnuté.