/* */

Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje začatie správneho konania verejnou vyhláškou vo veci vydania povolenia na výrub 6 ks stromov cestnej zelene pri miestnej komunikácii II.triedy Petržalská ul. na parc. č. 2360, 1180, 1177, 1200/1 a 1179 v k.ú. Čunovo.
180-2018 VV-výrub stromov Petržalská

Autor

Komentovanie je vypnuté.