/* */

Oznámenie o začatí stavebného konania

UKSP–386/1-TX1/2024/C-Kri – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu elektrická prípojka a transformátor- realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja, stavebník: SVP, š.p. v zastúpení Ing. Simona Petrová

UKSP–386-1-TX1-2024-C-Kri- Čun ozn SP SPV Elektrická prípojka a trafo vv

Autor

Komentovanie je vypnuté.