/* */

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť v majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť v majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a, ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Autor

Komentovanie je vypnuté.