/* */

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť v majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.

Predaj pozemku G.B.

Autor

Komentovanie je vypnuté.