/* */

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť v majetku obce ako prípad hodný  osobitného zreteľa, podľa  § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

zámer prenajať nehnuteľnosť- Euronet

Autor

Komentovanie je vypnuté.