/* */

Category Archives: Aktuality

Uzatvorenie MŠ Cédrová ulica

Vzhľadom na veľmi vysokú chorobnosť pedagogických zamestnancov v predškolskom zariadení, mestská časť Bratislava-Čunovo v zastúpení Gabriely Ferenčákovej pristúpila k mimoriadnemu opatreniu uzavretiu Materskej školy Cédrová ulica 651/6 v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Čunovo od pondelka 30.1.2023 (vrátane) do piatka 3.2.2023 (vrátane), t.j. 5 za sebou idúcich kalendárnych dní. Toto opatrenie je vydané aj na základe odporúčania RÚVZ BA, nakoľko chorobnosť pedagogických zamestnancov presiahla hranicu 80%. Uvedené opatrenie vychádza z Metodického pokynu Ministerstva školstva č. 15/2005-R zo dňa 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, č. CD-2005-22772/34027-1:09, pričom opatrenia v ňom uvedené je možné aplikovať aj na iné akútne respiračné ochorenia, chrípku a chrípke podobných ochorenia ako aj na ochorenie COVID 19. Pred otvorením zariadenia je potrebné zabezpečiť dôkladné vyčistenie, dezinfekciu a vyvetranie všetkých priestorov MŠ. Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 6.2.2023....
Zobraz viac

Pracovná ponuka

Spoločnosť Q-99 s.r.o., hľadá do svojho teamu skladníka. Miesto výkonu práce: Schengenská ulica, Bratislava-Čunovo Bližšie informácie: 0905 716 565...
Zobraz viac

OLO informuje- zber odpadu

Dobrý deň, radi by sme Vás informovali, že odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu bude od 24. do 26. decembra, 31. decembra 2022 a 1. a 6. januára 2023 prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. Keďže sviatok Nový rok 01.01.2023 tentokrát pripadne na nedeľu, kedy sa odvoz odpadu bežne nevykonáva, náhradné odvozy sa neuskutočnia. Viac o ďalších službách OLO počas sviatkov sa dozviete na: https://www.olo.sk/sluzby-olo-pocas-vianocnych-a-novorocnych-sviatkov-2022-2023/...
Zobraz viac