/* */

Pozvánka 11. MZ

Pozvánka

Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11.riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Čunovo na 26. septembra 2016 o 17.00 hod.do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ Bratislava–Čunovo splatných k 23.09.2016
  4. Zmena rozpočtu- Rozpočtové opatrenie č.20
  5. Návrh zmeny Štatútu
  6. Žiadosť o finančný príspevok na Gerulata Cup  2016
  7. Informácie
  8. Rôzne

pozvanka-11-mz

Autor

Komentovanie je vypnuté.