/* */

Komisie

Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Čunovo:

komisia finančná pre správu a hospodárenie s majetkom mestskej časti, podnikanie, obchod, služby

predseda: PhDr. Otokar Labaš

členovia: Ing. Lenka Maschkanová

Mária Broszová

Ján Hátas

komisia výstavby a územného plánu, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a verejného poriadku, cestovného ruchu a informácií

predseda: Ing. Pavol Novotný

členovia: Ján Bodics

PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

PhDr. Otokar Labaš

komisia kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva, vzdelávania, mládeže a športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny

predseda:   

členovia: Mária Broszová

Ján Hátas

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva

predseda: PhDr. Otokar Labaš

členovia: PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

 

komisia mandátová

predseda: Ján Hátas

členovia : Mária Broszová

PaedDr. Martin Puhovich, PhD.