/* */

Ohlasovňa

Informácie k ohlasovni pobytu

 

Referát ohlasovňa pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii, Hrobákova 44, Bratislava – Petržalka.

 

Pre prihlásenie k trvalému  a prechodnému pobytu je potrebné predložiť:

  1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  2. ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list – originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
  3. list vlastníctva (nie je možné predložiť informatívny výpis z katasterportálu) alebo nájomná zmluva
  4. platný občiansky preukaz vlastníka budovy
  5. písomné potvrdenie vlastníka budovy o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt, osvedčené pracovníkom ohlasovne

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka

Vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

 

Trvalý pobyt dieťaťa:

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, rodný list dieťaťa je vydaný osobitnou matrikou na území SR a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

 

V súlade s novelou zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch od 1. 1. 2008 k vydaniu prvého občianskeho preukazu, ak sa zároveň nemení aj trvalý pobyt, nie je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte vydané ohlasovňou pobytu /miestnym úradom/. Žiadateľ, resp. zákonný zástupca požiada o vydanie prvého občianskeho preukazu priamo na oddelení dokladov OR PZ Bratislava V, Záporožská č. 8, Bratislava.

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte je 5,- € (zákon č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, len ak občan požiada o vydanie potvrdenia).

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bánová, banova@mc-cunovo.sk

Renáta Kovašichová, kovasichova@mc-cunovo.sk

Tel. č. 62 850 621, 0905 887 062

 

STRÁNKOVÉ HODINY:

PONDELOK  8.00 – 12.00      13.00 – 16.30 hod

STREDA         8.00 – 12.00      13.00 – 15.30 hod

PIATOK         8.00 – 11.30 hod