/* */

Stavebný úrad

STAVEBNÝ ÚRAD

Úprava stránkových hodín na stavebnom úrade 
Oznamujeme vám, že stránkové hodiny na stavebnom úrade sú od 09. 03. 2020 upravené, a to:

 

Stránkové hodiny – stavebný úrad 
Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00

Mestská časť Bratislava-Rusovce je sídlom tzv. spoločného stavebného úradu pre mestské časti Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Čunovo. Spoločný stavebný úrad zabezpečuje odbornú a administratívnu činnosť pre združené mestské časti; všetky písomnosti (rozhodnutia, povolenia a pod.) sú však vydávané pod hlavičkou konkrétnej mestskej časti. Žiadosti a písomnosti podávajú stavebníci v mestskej časti, v katastrálnom území, v ktorej sa má plánovaná stavba vybudovať a na tom istom úrade uhradia aj príslušné správne poplatky.

Kontakty: 
Spoločný stavebný úrad
MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce

Ing. Iveta Trnková
telefón: + 421-2-68 20 70 33
e-mail: trnkova@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 19, 1. poschodie

Ing. Jarmila Križanová
telefón: + 421-2-68 20 70 18
e-mail: krizanova@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 20, 1. poschodie

Ing. Jana Gogová
telefón: + 421-2-68 20 70 19
e-mail: gogova@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 21, 1. poschodie

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku.

Žiadosť na vydanie rozhodnutia stavebník podáva na miestne príslušnej podateľni – v podateľni tej mestskej časti, kde sa stavba nachádza (umiestňuje, povoľuje, odstraňuje, kolauduje):

MČ Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava 59
MČ Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava 59
MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 59

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku a v rámci toho najmä:

 • vedie územne konanie
 • pripravuje územne rozhodnutia
 • pripravuje povolenia na zmenu územného rozhodnutia
 • vedie stavebné konanie
 • pripravuje stavebné povolenia
 • pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením
 • pripravuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, vedie kolaudačné konanie
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia
 • pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby
 • pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
 • pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb
 • pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 • vykonáva kontrolnú činnosť – zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu, nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona
 • prešetruje petície a sťažnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa §71-80 zákona o správnom konaní
 • poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 

Upozornenie pre stavebníkov: k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre jednoduché a drobné stavby vyjadrenie OÚBA, z hľadiska odpadového hospodárstva sa nevydávajú!  To isté platí aj pre ÚK, resp. SK.

Uvedené vyplýva z § 99 ods. 1 písm. b zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení nesk. predpisov, vyjadrujú k výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to:

 1. k dokumentácii v územnom konaní, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,
 2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,
 3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,
 4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,  ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,
 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb.