/* */

Matrika

Termíny sobášnych obradov na rok 2024

27. január 2024, 24. február, 16 marec, 20. apríl, 18. máj, 29. jún, 27. júl,

14. september, 19. október, 16. november, 14. december

 

Kontakt

Renáta Kovašichová

Tel. č.: +421(2) 62 850 621

e-mail: kovasichova@mc-cunovo.sk

 

Stránkové hodiny matričného úradu:

Pondelok      8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 16,30 hod.

Streda           8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,30 hod.

Piatok          8,00 hod. – 11,30 hod.

 

 

Na matričnom úrade v MČ Bratislava – Čunovo si podávate žiadosť o vystavenie duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov /ďalej len RL, SL, ÚL/ len v prípade, ak matričný úkon nastal na matričnom úrade v Čunove. Ak matričný úkon nastal od roku 1901 do roku 1950, duplikáty rodných, sobášnych  a úmrtných listov vydáva matričný úrad v Rusovciach. V prípade, že udalosť nastala v inej mestskej časti napr. v Starom meste, treba duplikát vyžiadať na príslušnej matrike.
Poplatok za  1 duplikát je 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Vybavenie sobáša
Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva si žiadosť vyzdvihnete na matrike. Musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi (originál rodný list, platný OP, v prípade rozvodu právoplatný rozsudok súdu o rozvode, cudzinci osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva). Termín a hodinu sobáša  dohodneme pri podaní žiadosti. Žiadosť snúbenci podpisujú pred matrikárkou!

termíny sobášnych obradov v r.2023

poplatky spojené s uzavretím manželstva

poplatky za prenájom spoločenskej sály MÚ

 

Určenie otcovstva
Pred narodením dieťaťa – musia prísť matka i otec dieťaťa osobne na matričný úrad a predložia platné OP a originál rodné listy (ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela).
Vybavenie zápisu do osobitnej matriky – ak narodenie, sobáš, úmrtie nastalo v cudzine
Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť príslušný matričný doklad /RL, SL,ÚL/ preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka, rodný list, OP, sobášny list rodičov, v prípade potreby aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva.

Občanom, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.    Doklady sú zaslané na osobitnú matriku, ktorá po vybavení zasiela  matričný doklad  späť na matriku, ktorá  žiadosť vybavovala a následne Vás vyzve na prevzatie dokladu.

 

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
Oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode sa podáva  len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo na matričnom úrade v Čunove. K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva a platný OP, na základe ktorého vám matričný úrad vystaví potvrdenie o späťvzatí priezviska, v prípade, že sú splnené podmienky podľa zákona o matrikách.

Informácie pre matričné úrady  súvisiaca s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa

  • Od 1.7.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť,  z dôvodu napĺňania zámeru antibyrokratického zákona. V priebehu  mesiaca júl  bude  potrebné matričnými úradmi  monitorovať,  či nepredkladanie SL v pôrodnici spôsobuje  väčšie problémy pri vypisovaní  údajov o rodičoch, dátume sobáša v HoN, resp. dohody o priezvisku dieťaťa ako doteraz, kedy rodičia predkladali SL v pôrodnici.
  • Požadovať budeme týždenný výstup s údajmi, koľko vyplnených HoN/Dohôd o mene a priezvisku dieťaťa je chybných z celkového počtu a aké chyby sa vyskytujú ( napr. pracovník zdravotníckeho zariadenia napísal  iné priezvisko dieťaťa, ktoré nahlásila matka ako je na SL, uviedli nesprávny údaj o otcovi dieťaťa, napr. dátum narodenia a pod. ).
  • V priebehu duálnej prevádzky, t.j. zasielania HoN elektronicky aj papierovo  žiadame matričné úrady, aby v prípade zistenia nezrovnalosti  v dátume sobáša ak je matka vydatá, opravili správny dátum sobáša  z údajov uvedených v IS ( CISMA,REGOB).
  • Po umožnení editovania ( dopĺňania ) dátumu sobáša rodičov  v e-HoN a zrušení papierových HoN ,  táto povinnosť  bude  pre matričné úrady zrušená.
  • Na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ( MIRRI ) odporúčame na webovú stránku matričného úradu uviesť a zároveň na úradnú tabuľu umiestniť informáciu, že  rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.  Uvedenú informáciu  sprístupnite aj na úradnú tabuľu.

 

Tlačivá:

Osobitná matrika-Zápis o narodení

Osobitná matrika-Zápis o uzavretí manželstva

Osobnitná matrika-Zápis úmrtia