/* */

Category Archives: Aktuality

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

O Z N A M Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať v termíne od 30.4. do 31.5.2020 za podmienok:
  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa BEZKONTAKTNE. Žiadosť zákonný zástupca podá e-mailom na adresu materskej školy (skolka@mc-cunovo.sk) v termíne od 31.04.2020 do 31.05.2020. Na kontaktné e-mailové adresy dostane zákonný zástupca potvrdzujúcu správu. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.mscunovo.sk .  Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
  1. Do materskej...
Zobraz viac

Podnety, stanoviská, rozhodnutia-školstvo- koronavírus

Podnety na riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Coronavíru v regionálnom školstve v pôsobnosti miest a obcí. Námety na riešenie problémov spojených s dnešnou pandemickou krízovou situáciou v školstve. Podnety vznikli na základe podnetov z praxe od našich členských miest a obcí. V záujme spoločného zvládnutia situácie a zabezpečenia činnosti aj po odznení pandémie predkladáme tieto podnety na riešenie. Viac TU https://www.zmos.sk/podnety-na-riesenie-problemov-vzniknutych-v-suvislosti-s-pandemiou-coronaviru-v-regionalnom-skolstve-v-posobnosti-miest-a-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Právne stanovisko v oblasti regionálneho školstva. Na základe mnohých otázok týkajúcich sa výkladu a uplatňovania vybraných pracovnoprávnych inštitútov (výkon práce podľa §52 ods. 5 Zákonníka práce tzv. home office, dovolenka, prekážky v práci, stravovanie) počas trvania osobitného režimu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vydávame z účelom zjednotenia správnej aplikácie predmetných inštitútov nasledovné stanovisko. Viac TU https://www.zmos.sk/pravne-stanovisko-v-oblasti-regionalneho-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň zdôrazňujeme, že ide o informáciu odborového zväzu a ZMOS sa posielal niektoré pracovnoprávne aspekty minulý týždeň s tým, že v tomto období budeme tejto téme venovať prioritnú pozornosť na základe spolupráce s expertami v tejto oblasti, s ktorými sme sa počas víkendu...
Zobraz viac

Nové odporúčania, rozhodnutia v súvislosti v koronavírusom

  Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie. Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam. Viac informácií je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-eu-pocas-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Učíme na diaľku. Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete TU https://www.zmos.sk/ucime-na-dialku-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Zároveň Vás chceme informovať, že sa nám v priebehu víkendu podarilo nadviazať spoluprácu s dvomi expertami, ktorí nám spracujú špeciálne usmernenia pre rôzne oblasti pracovnoprávnych vzťahov k samosprávam a ich organizáciám. Následne...
Zobraz viac

Oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť – Pošta Rusovce

Vážení klienti, Pošta Bratislava 59 - Rusovce bude v období od 24.03.2020 až do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená podľa nasledujúcich otváracích hodín: PON:  08,00 hod. - 13,00 hod. UTO:  08,00 hod. - 13,00 hod. STR:  13,00 hod. - 18,00 hod. ŠTV:  08,00 hod. - 13,00 hod. PIA:  08,00 hod. - 13,00 hod. Ďakujeme za pochopenie....
Zobraz viac

Oznam- zberný dvor

ZBERNÝ DVOR ČUNOVO bude otvorený len v piatok 27.03.2020 v čase od 14.00 - 18.00 hod za sprísnených bezpečnostných opatrení. V sobotu bude zatvorené.  Tj :
  1. vstup bude umožnený max. 3 osobám naraz. Ostatní budú čakať vonku v dostatočnej vzdialenosti od seba, odporúčame min. 2 metre.
  2. vstup len s rúškom alebo obdobnou náhradou
  3. samotný odpad si doma pretriediť, nech sa čo najmenej zdržujete na zbernom dvore
  4. zdvorilo žiadame o urýchlené vysypanie a opustenie dvora, ruky si nepodávame
  5. dodržiavajte pokyny prevádzkovateľa, počkajte kým vás vyzvú na samotný vstup na zberný dvor a usmernia vás
Tieto opatrenia sú zavedené z dôvodu šírenia vírusu COVID - 19.   Žiadame preto o striktné dodržiavanie opatrení za zachovanie bezpečnosti vašej  a ľudí , ktorí budú zberný dvor riadiť.   Ďakujeme. Samospráva...
Zobraz viac

Aktuálne informácie COVID-19

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. Podľa tohto rozhodnutia riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Viac TU https://www.zmos.sk/postup-pri-vyberani-prispevkov-v-skolstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu. Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Stanoviská nájdete TU https://www.zmos.sk/pitna-voda-a-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616     USMERNENIE ÚVO pre verejných obstarávateľov v súvislosti s COVID - 19. Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval usmernenie pre verejných obstarávateľov ako obstarávať počas...
Zobraz viac

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie. Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 3. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus") neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade. V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID – 19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. V odporúčaní pre pacienta nakazeného uvedeným vírusom v domácej liečbe vyplýva nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia: https://www.standardnepostupy.sk/zverejnene-standardy-rozdelenie/. Na základe vyššie uvedeného a pri používaní ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov (rúška...
Zobraz viac

Stránkové hodiny MÚ

OZNAM stránkové hodiny MÚ Bratislava-Čunovo sú do odvolania ZRUŠENÉ podateľňa je otvorená v  pondelok od 8.00-11.00 hod. streda od 8.00-11.00 hod.   ostatné oddelenia vrátane matriky, ohlasovne pobytu, overovanie podpisov, drobné stavby, životné prostredie, kultúra, stavebný úrad) sú zrušené a lehoty na vybavovanie žiadostí sa predlžujú...
Zobraz viac