/* */

Category Archives: Aktuality

Upozornenie!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava z dôvodu nálezu uhynutého pozitívne testovaného voľne žijúceho vtáka na Antickej ulici v Rusovciach, žiada občanov o nahlásenie počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií do podateľne MÚ Bratislava-Čunovo alebo telefonicky na číslo 02/62 85 06 29 do 31.5.do 12.00 hod..  ...
Zobraz viac

Zmena intervalu odvozu vrecového zberu z rodinných domov

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu (D2D) z 2x mesačne na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni - každých 28 dní. Dôvodom zmeny je zefektívnenie zvozu – úspora financií a zníženie CO2 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý platia poplatníci, zahŕňa zber a spracovanie iba zmesového komunálneho odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu. Za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, v Bratislave OZV  NATUR-PACK, a.s. Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK financovala pre Bratislavčanky a Bratislavčanov nadštandard v podobe odvozu dvakrát mesačne, a teda nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných slovenských mestách. Pre zvyšujúce sa náklady už, žiaľ, nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu. Ak by druhý odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré...
Zobraz viac

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM   ŠKODLIVÝCH LÁTOK

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 27.5.2023 od 8.00-10.00 hod.- zberné miesto ul. Na hrádzi za nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto SR...
Zobraz viac

Boj proti komárom – rozdávanie tabliet BTI

V roku 2023 magistrát hlavného mesta pre obyvateľov rodinných domov a záhrad v jednotlivých mestských častiach Bratislavy obstaral biologickú formu tabliet BTI, aplikovateľnú na menšie zdroje liahnísk komárov.

Tablety BTI sú vhodné do sudov, vedier, malých jazierok a nádrží s úžitkovou vodou, ktorá stojí a je vhodná pre liahnutie komárov. Jedna tableta vystačí na 50L vody. Tableta sa sama rozpustí. Účinnosť trvá niekoľko dní až týždňov v závislosti od vonkajších podmienok. Voda sa môže naďalej používať na zavlažovanie. Tablety si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo Počas stránkových dní nasledovne: Pondelok: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Streda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Piatok: 08:00 – 12:30 O projekte sa viac dozviete na webstránke: mosquito-bioregulation.eu
...
Zobraz viac

Prosba o pomoc pri organizovaní MDD Čunovo 2023

Vážení spoluobčania – podnikatelia, dňa 03.06.2023 (sobota) sa uskutoční Medzinárodný deň detí Čunovo 2023. Pri príležitosti organizovania podujatia MDD Čunovo 2023 sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc, ktorú môžete realizovať formou finančnej podpory, zabezpečením cien a odmien za úspešné absolvovanie športových hier a súťaží, prípadne občerstvením alebo spoluprácou na organizácii. Ak sa rozhodnete podporiť naše deti oznámte nám to prosím písomne, mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek otázok a námetov sa môžete obrátiť na miestny úrad – p. Broszová: tel:  02/62 850 629, 0905 887 062, Email: broszova@mc-cunovo.sk Predseda kultúrnej komisie –Marián Krist 0905 216 432 Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.  ...
Zobraz viac