Kategória archív pre "Oznamy" | Čunovo /* */

Category Archives: Oznamy

Poďakovanie za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2017

Vážení spoluobčania, dobrovoľníci, podnikatelia a organizácie, touto cestou by som v mene Miestneho úradu Bratislava-Čunovo a miestnej samosprávy chcela všetkým poďakovať za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2017, ktorý sa konal v sobotu 03.06.2017. Vaším sponzorským príspevkom a dobrovoľnou pomocou ste prispeli na pekný deň plný nezabudnuteľných zážitkov pre všetky deti. Veríme, že naše spoločné úsilie a práca sa uplatnia aj v budúcnosti pri podobných akciách pre deti. Ešte raz Vám všetkým srdečná vďaka a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu. Ďakujeme : Kovovýroba DODO Reštaurácia Furmanka Bufet Obrátka Poľovnícke združenie Dobrovoľný hasičský zbor Čunovo Vodohospodárska výstavba š.p. Autoservis – Michal Maász PD Dunaj Rusovce Kaderníctvo – Ivona Miletichová Štefan Bán – Kont Expres BENIMA Martina Puszterová Mária Babičová Alena Pallesichová Marta Pallesichová st. Marta Pallesichová ml. Katarína Póňová Nataša Krammerová Soňa Rybáriková Mária Broszová Ján Kausich Ján Bodics Mária Broszová Lenka Maschkanová Otokar Labaš Ján Hátas Slavomír Balucha Miriam Baluchová Elena Klučková OZ Priatelia Čunova ...
Zobraz viac

Pozvánka – 9.mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam
  1. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava–Čunovo na 10. februára 2017 o 18.00 hod. do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo Program:
  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Čunovo
  4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Čunovo
       ...
Zobraz viac

Oznam – Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“. Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby. Tlačivo: ŽIADOSŤ   O ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD tlacivo-brko_vznik-zapojenia-2 Náklady na zberné nádoby a kompostovacie...
Zobraz viac