Kategória archív pre "Oznamy" | Čunovo /* */

Category Archives: Oznamy

Pozvánka – 9.mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozvánka Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam
  1. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava–Čunovo na 10. februára 2017 o 18.00 hod. do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo Program:
  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Čunovo
  4. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Čunovo
       ...
Zobraz viac

Oznam – Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“. Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti. Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby. Tlačivo: ŽIADOSŤ   O ZAPOJENIE   SA   DO   SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   ZÁHRAD tlacivo-brko_vznik-zapojenia-2 Náklady na zberné nádoby a kompostovacie...
Zobraz viac

Pozvánka 7. mimoriadne zasadnutie MZ Bratislava-Čunovo

Pozvánka Podľa ustanovenia paragrafu 12. zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Čunovo na 17. októbra 2016 o 17.30 hod. do zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Čunovo. Program:
  1. Otvorenie.
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Zloženie sľubu nového poslanca MZ Bratislava-Čunovo – náhradníka Jána Hátasa
  4. Rôzne
 ...
Zobraz viac

Oznam- Dlhá ulica- záhrady

Podľa platného ÚPN hlavného mesta SR Bratislava a jeho zmien a doplnkov toho času nie je možné v lokalite Dlhá ulica-záhrady povoliť ďalšiu novú stavbu z dôvodu, že sa jedná  o  stabilizované  územie  a  už v  súčasnosti  je  povolená  miera zastavanosti 15% prekročená.  Mestská časť Bratislava-Čunovo požiadala o schválenie zmien a doplnkov  Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy pre túto lokalitu, ktorá je zaradená ako ZaD 04 a predpokladaný termín schválenia zmeny je cca koncom roka 2016.  ...
Zobraz viac