/* */

Category Archives: Úradná tabuľa

Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do  Materskej školy Hraničiarska 101/81 a do Materskej školy Cédrová ulica 6

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo  sa uskutoční v termíne od 2. mája do 13. mája 2022 v budove Materskej školy Hraničiarska 101/81 Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo (ďalej len „mestská časť“), v zmysle §59 ods.1,2 školského zákona, budú prijímať
  • deti vo veku od 3 rokov
  • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky, dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti alebo to kapacita MŠ dovolí
V zmysle § 59a školského zákona plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca  alebo zástupca zariadenia pre deti  nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ...
Zobraz viac