/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

Dňa 28.11.2020 v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. sa na zbernom dvore na ulici Na hrádzi uskutoční: ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky   Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.   Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov....
Zobraz viac

Pozor na podvodníkov!

V súčasnej dobe boli na území Slovenskej republiky zaznamenané nové druhy podvodov (z toho v mestskej časti Rusovce v jednom prípade dokonaný skutok, v jednom prípade pokus) na tom skutkovom základe, že neznámi páchatelia (bol zaregistrovaný mužský ako aj ženský hlas) kontaktujú občana prostredníctvom telefónneho hovoru, pričom telefónne číslo môže byť z ktorejkoľvek krajiny Európskej únie (vrátane Slovenska), pričom v anglickej komunikácii sa vydávajú za zamestnancov rôznych IT firiem (napr. Microsoft) a žiadajú od občana, aby si zapol počítač s tým, že pravdepodobne bol tento počítač napadnutý heckerom. Následne navigujú občana, aby si spustil program voľne dostupný na internete, ktorý vždy vystaví chybové hlásenie, v zmysle, že počítač bol napadnutý, prípadne že je zavírený a aby sa tento problém mohol odstrániť, páchatelia požiadajú o umožnenie vzdialeného prístupu do počítača za účelom opravy. Po získaní prístupu do počítača žiadajú za poskytnutie služby opravy počítača malý poplatok 10,- Eur s tým, že sa tento poplatok má uhradiť cez oficiálnu platobnú bránu, pričom občan musí zadať všetky svoje osobné údaje a taktiež údaje...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.