cunovo Archive | Čunovo /* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Rekonštrukcia strechy sýpky

Sýpka v MČ Čunovo pochádza zo 16. storočia je zapísaná v ÚZPF /Ústrednom zozname pamiatkového fondu/ pod č. 649/2. Stav krovu a stropu sýpky boli dlhodobo v havarijnom stave, Krajský pamiatkový úrad vyhodnotil naliehavú a bezpodmienečne nutnú realizáciu zabezpečovacích prác pre záchranu tejto NKP /národnej kultúrnej pamiatky/. Spracovateľ statického posudku odporučil vykonať kompletnú sanáciu stropu nad 2 nadzemným podlažím a krovu, vrátane výmeny latovania a strešnej krytiny. MČ Čunovo každoročne vykonávala nevyhnutné zabezpečovacie práce strechy sýpky a doplnenie uvoľnenej strešnej krytiny, aby sa zamedzilo zatekaniu a tým celkovej deštrukcii krovu. V r. 2016 zrealizovala MČ z rozpočtu rekonštrukciu krovu a stropu v rozsahu ¼ celkového objemu strechy. S finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017, bola realizovaná „Rekonštrukcia NKP 649/2-strecha sýpky v Čunove“, v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie číslo: MK-3458/2017/1.1 v sume 28 000,- Eur....
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.