/* */

About: cunovo

Recent Posts by cunovo

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

O Z N A M Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať v termíne od 30.4. do 31.5.2020 za podmienok:
  1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou
  2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa BEZKONTAKTNE. Žiadosť zákonný zástupca podá e-mailom na adresu materskej školy (skolka@mc-cunovo.sk) v termíne od 31.04.2020 do 31.05.2020. Na kontaktné e-mailové adresy dostane zákonný zástupca potvrdzujúcu správu. Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.mscunovo.sk .  Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy
  1. Do materskej...
Zobraz viac

Podnety, stanoviská, rozhodnutia-školstvo- koronavírus

Podnety na riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Coronavíru v regionálnom školstve v pôsobnosti miest a obcí. Námety na riešenie problémov spojených s dnešnou pandemickou krízovou situáciou v školstve. Podnety vznikli na základe podnetov z praxe od našich členských miest a obcí. V záujme spoločného zvládnutia situácie a zabezpečenia činnosti aj po odznení pandémie predkladáme tieto podnety na riešenie. Viac TU https://www.zmos.sk/podnety-na-riesenie-problemov-vzniknutych-v-suvislosti-s-pandemiou-coronaviru-v-regionalnom-skolstve-v-posobnosti-miest-a-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Právne stanovisko v oblasti regionálneho školstva. Na základe mnohých otázok týkajúcich sa výkladu a uplatňovania vybraných pracovnoprávnych inštitútov (výkon práce podľa §52 ods. 5 Zákonníka práce tzv. home office, dovolenka, prekážky v práci, stravovanie) počas trvania osobitného režimu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vydávame z účelom zjednotenia správnej aplikácie predmetných inštitútov nasledovné stanovisko. Viac TU https://www.zmos.sk/pravne-stanovisko-v-oblasti-regionalneho-skolstva-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň zdôrazňujeme, že ide o informáciu odborového zväzu a ZMOS sa posielal niektoré pracovnoprávne aspekty minulý týždeň s tým, že v tomto období budeme tejto téme venovať prioritnú pozornosť na základe spolupráce s expertami v tejto oblasti, s ktorými sme sa počas víkendu...
Zobraz viac

Nové odporúčania, rozhodnutia v súvislosti v koronavírusom

  Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete TU https://www.zmos.sk/odporucanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavatelov-pitnej-vody-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie. Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam. Viac informácií je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-eu-pocas-pandemie-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Učíme na diaľku. Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete TU https://www.zmos.sk/ucime-na-dialku-oznam/mid/405616/.html#m_405616   Zároveň Vás chceme informovať, že sa nám v priebehu víkendu podarilo nadviazať spoluprácu s dvomi expertami, ktorí nám spracujú špeciálne usmernenia pre rôzne oblasti pracovnoprávnych vzťahov k samosprávam a ich organizáciám. Následne...
Zobraz viac

Recent Comments by cunovo

    No comments by cunovo yet.