/* */

Rekonštrukcia strechy sýpky

Sýpka v MČ Čunovo pochádza zo 16. storočia je zapísaná v ÚZPF /Ústrednom zozname pamiatkového fondu/ pod č. 649/2. Stav krovu a stropu sýpky boli dlhodobo v havarijnom stave, Krajský pamiatkový úrad vyhodnotil naliehavú a bezpodmienečne nutnú realizáciu zabezpečovacích prác pre záchranu tejto NKP /národnej kultúrnej pamiatky/. Spracovateľ statického posudku odporučil vykonať kompletnú sanáciu stropu nad 2 nadzemným podlažím a krovu, vrátane výmeny latovania a strešnej krytiny.
MČ Čunovo každoročne vykonávala nevyhnutné zabezpečovacie práce strechy sýpky a doplnenie uvoľnenej strešnej krytiny, aby sa zamedzilo zatekaniu a tým celkovej deštrukcii krovu.
V r. 2016 zrealizovala MČ z rozpočtu rekonštrukciu krovu a stropu v rozsahu ¼ celkového objemu strechy. S finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017, bola realizovaná „Rekonštrukcia NKP 649/2-strecha sýpky v Čunove“, v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie číslo: MK-3458/2017/1.1 v sume 28 000,- Eur. Bratislavský samosprávny kraj v r. 2017 podporil rekonštrukciu strechy sýpky dvomi dotáciami vo výške 8 000,- Eur a 3 000,- Eur.
Vďaka združeným prostriedkom z rozpočtu MČ, dotáciám z Ministerstva kultúry a BSK bude do konca r. 2017 strecha sýpky kompletne zrekonštruovaná a objekt definitívne zabezpečený proti zatekaniu.
Miestna samospráva sa bude naďalej usilovať o získavanie externých zdrojov financovania na pokračovanie prác na záchrane objektu sýpky a jeho zmysluplné využitie.

Autor

Komentovanie je vypnuté.