/* */

REFERENDUM

Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky bolo na sobotu 7. februára 2015 vyhlásené referendum. -od 7.oo hodiny do 22.oo hodiny -v sobášnej sieni MÚ, Hraničiarska 144/22 -svoju totožnosť preukážte predložením preukazu totožnosti

Oprávnení občania sa v referende vyjadria k týmto otázkam:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
V prípade, že sa oprávnená osoba v čase konania referenda nebude nachádzať v mieste trvalého bydliska, môže si na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Čunovo po predložení preukazu totožnosti vyzdvihnúť hlasovací preukaz, ktorý ju oprávňuje hlasovať v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenskej republiky

Autor

Komentovanie je vypnuté.