/* */

Knižnica

 

Miestna knižnica mestskej časti Bratislava – Čunovo sa nachádza na Hraničiarskej

ulici Č. 134 ako samostatná budova .

vedúca miestnej knižnice: Elena Klučková

 

otváracie hodiny miestnej knižnice:

zimný čas:

pondelok od 15.00- 18.00hod

štvrtok od 15.00- 18.00hod

 letný čas:

pondelok od 16.30-19.30

štvrtok od 16.30-19.30 hod

 

 

Počet registrovaných členov v r. 2014 bol 49, z toho detí do 18.r 23, dospelých 26

Počet návštevníkov knižnice: 599

Poplatky v knižnici :

dieťa do 18.r 1,00 € / rok

dospelý 4,00 € rok

 

zo štatistiky najviac výpožičiek bolo z radu :

krásna literatúra pre dospelých – 916 ks výpožičiek

odborná literatúra pre dospelých – 21ks

krásna literatúra pre deti 135ks

náučná literatúra pre deti 10 ks

spolu 1091ks výpožičiek

 

V knižnici sa vykonáva metodická činnosť pre školopovinné deti- výber povinnej

literatúry, pomoc pri hľadaní prózy a poézie na rôzne recitačné súťaže – Hviezdoslavov

Kubín .Deťom a dospelým je umožnené študovať náučnú literatúru v priestoroch

knižnice utvorením čitateľského kútika, zároveň ponúka možnosť kopírovania materiálov.