/* */

Územné plánovanie a výstavba

 

Územný plán nájdete na stránkach hlavného mesta SR po kliknutí na tento odkaz.


Urbanistická štúdia Dlhá ulica – záhrady

Textová časť: UŠ štúdia-Čistopis, Vyhodnotenie pripomienok

Grafická časť:

Súčasný stav 

Komplexný návrh

Regulácia územia

Parcelačný plán

Doprava

Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra EE

Ochrana prírody

Regulačný výkres

UŠ-Dlhá ul. záhrady čistopis- schválená MZ 29.12.2014 uznesením č. 13-2014


 

Štúdia zhodnotenia priestorového potenciálu MČ Bratislava – Čunovo

štúdia-Čistopis

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh – STAV

Návrh dopravného riešenia

Návrh technickej infraštruktúry

Návrh občianskej vybavenosti

Etapizácia výstavby


 

Územný plán zóny Záhradkárskej osady MČ Bratislava-Čunovo “ Dolné Kostolné polia“

štúdia-Čistopis

Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  

Verejné  dopravné vybavenie  územia

Verejné technické vybavenie – zásobovanie el.energiou

Verejné technické vybavenie – zásobovanie vodou

Verejné technické vybavenie – odkanalizovanie územia

Priestorová a funkčná regulácia  územia

Vymedzenia regulovaných priestorov a pozemkov

Zeleň, ochrana prírody, tvorba krajiny a ÚSES 

 

Urbanistická štúdia Zichyho tably B1- čistopis

US Zichyho Tably B1 – Textova cast

US Zichyho Tably B1 – Graficka cast

 

Urbanistická štúdia Zichyho tably sektor A/1, A/2

UŠ obytná zóna Zichyho tably sektor A1, A2