/* */

Stojisko kontajnerov

O Z N A M

od 5.3.2022 – do 26.3.2022

bude stojisko kontajnerov na ul. Na hrádzi otvorené:

sobota – od 8.00 – 13.00 hod.

 a

od 1.4.2022

bude stojisko kontajnerov na ul. Na hrádzi otvorené:

piatok – od 14.00 – 18.00 hod.

sobota – od 8.00 – 13.00 hod.

 

O Z N A M stojisko kontajnerov na ul. Na hrádzi bude otvorené v dňoch:

15.1.2022

29.1.2022

12.2.2022

26.2.2022

od 8.00 – 13.00 hod.

 

Dňa 19.4.2019 bude stojisko kontajnerov zatvorené.

od 1.3.2019 bude stojisko kontajnerov na ul. Na hrádzi otvorené

piatok – od 14.00 – 18.00 hod.

sobota – od 8.00 – 13.00 hod.

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že stojisko kontajnerov na ul. Na hrádzi bude
od 1.11.2018 do 28.2.2019 otvorené v sobotu: od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 

Stojisko kontajnerov sa nachádza na ulici Na hrádzi a je otvorené:

piatok od 14.00 hod. do 18.00 hod.

sobota od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 

Nariadenie č. 1/2010

k prevádzke stojiska kontajnerov v mestskej časti Bratislava – Čunovo.

 

Toto nariadenie vydáva starostka mestskej časti Bratislava – Čunovo podľa čl. 21, odst. 5. písm. f. Štatútu hlavného mesta SR Bratislava.

Stojisko kontajnerov slúži občanom mestskej časti Bratislava – Čunovo, ktorí v nej majú trvalý pobyt, na bezplatné uloženie odpadu z domácnosti. Nie je určené pre obyvateľov, ktorí nemajú v mestskej časti trvalý pobyt, taktiež firmám a živnostníkom na uloženie odpadu, ktorý je produktom ich podnikateľskej činnosti.

Na požiadanie pracovníka ktorý stojisko spravuje, je nutné preukázať trvalý pobyt na území mestskej časti.

Uloženie odpadov správca stojiska zaznamenáva do evidencie.

Na stojisku kontajnerov je dovolené ukladať:

  • drobný stavebný odpad do objemu lm3/osoba/rok (okrem stavebníkov s platným stavebným povolením, ktorí likvidujú stavebný odpad podľa zákona Č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon)
  • objemový odpad do 200 kg/osoba/rok (odpad je nutné pred uložením rozobrať na jednotlivé časti – drevo, kov, plasty, textil a pod.)
  • drevený odpad v množstve 200 kg/osoba/rok
  • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene a konárov
  • papier, lepenky, nápojové obaly, sklo a plasty do 200 kg/osoba/rok

Na stojisku kontajnerov nie je dovolené ukladať:

  • pneumatiky
  • elektrospotrebiče
  • autobatérie

Na stojisko sa nemôže vyvážať stavebný odpad zo stavieb na ktoré bolo vydané stavebné povolenie, povolenie drobnej stavby alebo stavebnej úpravy. Stavebníci sú v takýchto prípadoch povinní zabezpečiť si odvoz stavebného odpadu na vlastné náklady.

Zber domového dopadu s obsahom škodlivín sa bude preberať prostredníctvom spoločností na to určených v termíne, ktorý bude občanom vopred oznámený.