/* */

Kontrola

 

Hlavná kontrolórka mestskej časti Bratislava – Čunovo
Ing. Anežka Poradová
Tel: 02/ 62850629 E-mail: poradova@mc-cunovo.sk

Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mestskej časti,
3. predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti,
4. predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu,
6. je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada miestne zastupiteľstvo,
7. kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným referátom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií,
8. upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy,
9. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu,
10. zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným .

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

1. obecný úrad
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Oznámenia podľa zákona č. 54/2019 Z. z.

Zodpovednou osobou na účely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zamestnávateľov Mestskej časti Bratislava-Čunovo, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Čunovo, je hlavný kontrolór Mestskej časti Bratislava-Čunovo.

Zákon č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje povinnosti štátu  v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.

Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.

Podľa ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane oznamovateľov oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie dozvedela o protispoločenskej činnosti a v dobrej viere urobí oznámenie o tejto protispoločenskej činnosti orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi. Zákon priznáva ochranu aj blízkej osobe oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť podnet v zmysle §10 ods. 1 uvedeného zákona je hlavný kontrolór Mestskej časti Bratislava-Čunovo.
Hlavný kontrolór plní  úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k právnickým osobám založených alebo zriadených  Mestskou časťou Bratislava-Čunovo.

 

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Podnety môže oznamovateľ podávať na adresu:

Hlavný kontrolór Mestskej časti Bratislava-Čunovo
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Čunovo
Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa ust. § 2 písm. d) zákona o ochrane oznamovateľa rozumie:

  1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (napr. použitie finančných prostriedkov z EÚ na iný ako dohodnutý účel), trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (napr. dojednanie výhodnejších podmienky na úkor ostatných súťažiacich), trestné činy verejných činiteľov (starosta v rámci výkonu funkcie prekročí svoju právomoc), trestné činy korupcie (napr. prijatie úplatku),
  2. trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky (napr. sprenevera),
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000,- Eur (napr. porušenie povinností pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Ochrana oznamovateľa

V prípade, že niektorý zo zamestnancov orgánu verejnej moci podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnemu orgánu, môže požiadať o poskytnutie ochrany. Ak príslušný orgán zistí, že oznamovateľ podal kvalifikované oznámenie, poskytne mu ochranu a túto skutočnosť oznámi oznamovateľovi, orgánu verejnej moci ako jeho zamestnávateľovi a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“). Doručením tohto oznámenia zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

Zákona o ochrane oznamovateľov upravuje spôsob ochrany chráneného oznamovateľa. Priznanie statusu chráneného oznamovateľa má na zamedziť postihu tohto zamestnanca, a zároveň motivovať ostatných zamestnancov k oznamovaniu skutočností o protispoločenskej činnosti, keďže ide o podania vo verejnom záujme. Chránený oznamovateľ má právo na to, aby akýkoľvek zásah zo strany orgánu verejnej moci ako jeho zamestnávateľa do jeho práv a povinností zamestnanca vykonaný bez jeho súhlasu, podliehal predchádzajúcemu schváleniu úradom. Úrad umožní chránenému oznamovateľovi vyjadriť sa v primeranej lehote k navrhovanému pracovnoprávnemu úkonu. Úrad udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, ak zamestnávateľ preukáže, že tento pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením zamestnanca. Právny úkon bez predchádzajúceho súhlasu úradu je neplatný.

Odmena pre oznamovateľa

Ak oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, môže mu úrad na základe jeho žiadosti poskytnúť odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy. Ide o nenárokovateľnú odmenu, ktorá nemá byť len motivačným faktorom na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti, ale svojim mechanizmom priznávania má vyjadriť aj naplnenie verejného záujmu.

Spôsob podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Čunovo upravuje vnútorný predpis: Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

 

Prílohy na stiahnutie

  • Zákon č. 54 – 2019
  • Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.