/* */

Category Archives: Úradná tabuľa

Návrh VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy, o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Čunovo   návrh VZN o MŠ príloha č. 1...
Zobraz viac

Oznámenie o začatí územného konania- verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby- elektrická prípojka a transformátor- realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja, navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v zastúpení Ing. Simona Petrová UKSP–2161-TX12024C-Kri - oznám. o začatí ÚK- SVP- el. prípojka a transformátor  ...
Zobraz viac