/* */

Matrika

Kontakt:

 

Renáta Kovašichová

Tel. č.: +421(2) 62 850 621

e-mail: kovasichova@mc-cunovo.sk

 

Stránkové hodiny matričného úradu:

Pondelok      8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 16,30 hod.

Streda           8,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,30 hod.

Piatok          8,00 hod. – 11,30 hod.

 

 

Na matričnom úrade v MČ Bratislava – Čunovo si podávate žiadosť o vystavenie duplikátov rodných, sobášnych a úmrtných listov /ďalej len RL, SL, ÚL/ len v prípade, ak matričný úkon nastal na matričnom úrade v Čunove. Ak matričný úkon nastal od roku 1901 do roku 1950, duplikáty rodných, sobášnych  a úmrtných listov vydáva matričný úrad v Rusovciach. V prípade, že udalosť nastala v inej mestskej časti napr. v Starom meste, treba duplikát vyžiadať na príslušnej matrike.
Poplatok za  1 duplikát je 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Vybavenie sobáša
Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva si žiadosť vyzdvihnete na matrike. Musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi (originál rodný list, platný OP, v prípade rozvodu právoplatný rozsudok súdu o rozvode, cudzinci osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva). Termín a hodinu sobáša  dohodneme pri podaní žiadosti. Žiadosť snúbenci podpisujú pred matrikárkou!

termíny sobášnych obradov v r.2023

poplatky spojené s uzavretím manželstva

poplatky za prenájom spoločenskej sály MÚ

 

Určenie otcovstva
Pred narodením dieťaťa – musia prísť matka i otec dieťaťa osobne na matričný úrad a predložia platné OP a originál rodné listy (ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela).
Vybavenie zápisu do osobitnej matriky – ak narodenie, sobáš, úmrtie nastalo v cudzine
Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť príslušný matričný doklad /RL, SL,ÚL/ preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka, rodný list, OP, sobášny list rodičov, v prípade potreby aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva.

Občanom, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.    Doklady sú zaslané na osobitnú matriku, ktorá po vybavení zasiela  matričný doklad  späť na matriku, ktorá  žiadosť vybavovala a následne Vás vyzve na prevzatie dokladu.

 

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
Oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode sa podáva  len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo na matričnom úrade v Čunove. K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva a platný OP, na základe ktorého vám matričný úrad vystaví potvrdenie o späťvzatí priezviska, v prípade, že sú splnené podmienky podľa zákona o matrikách.

Informácie pre matričné úrady  súvisiaca s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa

  • Od 1.7.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť,  z dôvodu napĺňania zámeru antibyrokratického zákona. V priebehu  mesiaca júl  bude  potrebné matričnými úradmi  monitorovať,  či nepredkladanie SL v pôrodnici spôsobuje  väčšie problémy pri vypisovaní  údajov o rodičoch, dátume sobáša v HoN, resp. dohody o priezvisku dieťaťa ako doteraz, kedy rodičia predkladali SL v pôrodnici.
  • Požadovať budeme týždenný výstup s údajmi, koľko vyplnených HoN/Dohôd o mene a priezvisku dieťaťa je chybných z celkového počtu a aké chyby sa vyskytujú ( napr. pracovník zdravotníckeho zariadenia napísal  iné priezvisko dieťaťa, ktoré nahlásila matka ako je na SL, uviedli nesprávny údaj o otcovi dieťaťa, napr. dátum narodenia a pod. ).
  • V priebehu duálnej prevádzky, t.j. zasielania HoN elektronicky aj papierovo  žiadame matričné úrady, aby v prípade zistenia nezrovnalosti  v dátume sobáša ak je matka vydatá, opravili správny dátum sobáša  z údajov uvedených v IS ( CISMA,REGOB).
  • Po umožnení editovania ( dopĺňania ) dátumu sobáša rodičov  v e-HoN a zrušení papierových HoN ,  táto povinnosť  bude  pre matričné úrady zrušená.
  • Na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ( MIRRI ) odporúčame na webovú stránku matričného úradu uviesť a zároveň na úradnú tabuľu umiestniť informáciu, že  rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.  Uvedenú informáciu  sprístupnite aj na úradnú tabuľu.

 

Tlačivá:

Osobitná matrika-Zápis o narodení

Osobitná matrika-Zápis o uzavretí manželstva

Osobnitná matrika-Zápis úmrtia