/* */

Komisie

Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Čunovo:

komisia finančná pre správu a hospodárenie s majetkom mestskej časti, podnikanie, obchod, služby

predseda: Ing. Lenka Maschkanová

členovia: Richard Bán

Marián Krist

Ing. Angelika Kodhajová

Ján Hátas

komisia výstavby a územného plánu, životného prostredia, dopravy, bezpečnosti a verejného poriadku, cestovného ruchu a informácií

predseda: Richard Bán

členovia: Marián Krist

Ing. Angelika Kodhajová

Ing. Lenka Maschkanová

PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

komisia kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva, vzdelávania, mládeže a športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny

predseda: Mária Broszová  

členovia: Ján Hátas

Ing. Lenka Maschkanová

Richard Bán

Ing. Angelika Kodhajová

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva

predseda: Marián Krist

členovia: PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

Ing. Angelika Kodhajová