/* */

Komisie

Komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Čunovo:

  1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva a komisia mandátová

Predseda: Mgr. Jana Randíková

Členovia: Marián Krist, Ing. Monika Šomogyi, PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

 

  1. komisia výstavby, územného plánu a životného prostredia

Predseda: Ing. Richard Puchala

Členovia: Marián Krist, Mgr. Jana Randíková, Richard Bán, PaedDr. Martin Puhovich, PhD.

Členovia z radu občanov: Ing. Ivan Puhovich, Ladislav Lukáč

  1. komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny

Predseda: Marián Krist

Členovia: Ján Hátas, Richard Bán

Členovia z radu občanov: Martina Kristová, Andrea Hauserová

  1. komisia finančná pre správu a hospodárenie s majetkom mestskej časti, podnikanie, obchod a služby

Predseda: Ing. Monika Šomogyi

Členovia: Marián Krist, Mgr. Jna Randíková, Richard Bán, Ján Hátas

Členovia z radu občanov: Ema Orlická, Mikuláš Filčák

  1. komisia dopravy, bezpečnosti a verejného poriadku

Predseda: Richard Puchala

Členovia: Mgr. Jana Randíková, Richard Bán, Ján Hátas

Člen z radu občanov: Martin Nýdr