/* */

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Miestny úrad  mestskej časti Bratislava-Čunovo v súlade s §5  zákona č. 253/1998 Z. z.  o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana

JARKO BARTOŠ, bytom Bratislava-Čunovo,

že má po dobu 18 kalendárnych  dní na miestnom úrade Bratislava-Čunovo uloženú písomnosť kde si ju môže počas stránkových dní prevziať.

Vyvesené: 16.02.2024

Zvesené: 05.03.2024

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.